Urząd  Gminy Magnuszew
26-910 Magnuszew
ul. Saperów 24


STATUT


REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU

 

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MAGNUSZEW


Strategia Rozwoju Gminy Magnuszew na lata 2016-202 3


Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

- poniedziałek: 7.30 - 17.00
- wtorek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30
- piątek: 7.30 - 14.00


Sekretariat

tel/fax. 48-621-71-05
tel/fax. 48 621-70-02
tel/fax. 48 621-70-85
tel/fax. 48-621-70-25


www.magnuszew.pl

e-mail: sekretariatgmina@magnuszew.pl
ugmagnuszew@bip.org.pl


Wójt Gminy

mgr inż. Marek Drapała
numer wew. 203
 

Sekretarz Gminy

Barbara Sobota
numer wew. 210 
 

Skarbnik Gminy

Agnieszka Szaraniec
numer wew. 218 
 

Wymiar Podatków

Małgorzata Marchewka
numer wew. 215Księgowość Podatkowa

Małgorzata Kocyk
numer wew. 217


Grażyna Marczak
numer wew. 217Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności


Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Elżbieta Nowczyk
numer wew. 209


Dowody Osobiste

Działalność Gospodarcza

Beata Czachor-Czerwińska
numer wew. 226Księgowość Budżetowa

Anna Piętka
numer wew. 211

Magda Sawicka
numer wew. 211
MagdaSawicka@magnuszew.pl


Rachuba Płac

Małgorzata Wachnik
numer wew. 208


Oświata

Marzena Kowalska


Zamówienia Publiczne


Alicja Malinowska
numer wew. 205Budownictwo

Grzegorz Stepień


Gospodarka Komunalna

Piotr GablerPromocja

Kamil Zieliński
numer wew. 213
KamilZielinski@magnuszew.pl


Obsługa Rady Gminy

Jolanta Jędrych
Informatyk

Bogdan Kocyk
numer wew. 222


 

                              ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA URZĘDU.

§1

1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Rady i jej komisji , Wójta i innych organów Gminy.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonywania spoczywających na 
   Gminie:

1/ zadań własnych,

2/ zadań zleconych,

3/ zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej,

4/ zadań publicznych powierzonych gminie w drodze porozumienia komunalnego, które nie zostały powierzone innym gminnym jednostkom organizacyjnym, wiązkom komunalnym lub przekazane innym podmiotom na podstawie umów.

§2

1. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonaniu ich zadań i kompetencji.

2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

1/ przygotowywanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, zarządzeń, wydawania decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych czynności prawnych przez organy gminy,

2/ wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań gminy,

3/ zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

4/ przygotowywanie, uchwalanie i wykonywanie budżetu Gminy oraz innych aktów organów Gminy,

5/ realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów
   Gminy,

6/ zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych
   organów Gminy,

7/ prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnego do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

8/ wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami prawa,
   a w szczególności:

a/ przyjmowanie, rozdział i przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b/ prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c/ przechowywanie akt,

d/ przekazywanie akt do archiwum,

9/ realizacja obowiązków i uprawnień służących Urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obowiązującymi
   w tym zakresie przepisami prawa pracy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Szaraniec Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2003-06-27 15:16:44
  • Informacja zaktualizowana przez: Kocyk Bogdan
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-04 16:42:20
  • Liczba odsłon: 12069
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 1384473]

przewiń do góry